Andere Tijden - Continurooster

Vanaf begin dit schooljaar heeft de gezamenlijke werkgroep “continurooster” van de Master Fennemaskoalle en it Lemieren de mogelijkheden onderzocht voor het invoeren van Andere Schooltijden. De werkgroep is samengesteld nadat vrijwel alle ouders zich via een ouderpeiling positief hebben uitgesproken over de mogelijke invoering van een continurooster.

Het werk van de werkgroep zit erop en ze hebben een positief advies, om over te gaan tot een continurooster per 1-8-2016, neergelegd bij de directeuren van de beide scholen.  

Per school wordt formeel een voorgenomen besluit opgesteld (zie rechts in het groene kader) – voorstellen voor beide scholen komen op enkele details na volledig overeen. Kern van het voorstel is om over te gaan tot invoering van een continurooster per schooljaar 2016-2017. Dit voorgenomen besluit is inmiddels ingediend bij en beoordeeld door de MedezeggenschapsRaad (MR) van de MFS.

Als MR hebben we de wettelijke bevoegdheid om wel of niet in te stemmen met het voorgenomen besluit van de directeur. Deze beslissing raakt alle ouders, vandaar dat we alle ouders met een raadpleging hebben gevraagd een stem uit te brengen voordat we als MR een instemmingsbesluit nemen.

Uitslag van deze ouderraadpleging is:
32 (82%) voor en 7 (18%) tegen.
Ongeveer 60% van de gezinnen heeft gestemd*.

Het personele deel van de MR heeft haar achterban (de leerkrachten van de MFS) mondeling geraadpleegd om daarmee een goed beeld te krijgen hoe leerkrachten aankijken tegen het voorgenomen besluit.

Op 17 december heeft de MR de ouder- en personeelsraadplegingen in samenhang met het voorgenomen besluit besproken. Conclusie is dat we instemmen met het voorgenomen besluit tot invoering van Andere Schooltijden (zie rechts in het groene kader). Belangrijk, zeker ook voor het personeel, is dat we nadruk leggen op een goede evaluatie van de invoering.

Vanuit school ontvangen jullie de komende periode meer specifieke informatie waaronder een informatiebrochure voor ouders.

*ook ouders van It Lemieren hebben overwegend voor gestemd (21 voor, 2 tegen)